Hello

Kate: Hello Mark. [Heleuł Ma:rk]
Kate: Cześć Mark.

Mark: Hi Kate. How are you doing? [Haj Kejt. Hał a:r ju: dułing?]
Mark: Cześć Kate. Jak się masz?

Kate: Thanks for asking, I am doing well. How about you, Mark? [Thaenks fo:r askyng, aj aem du:łing łel. Hał ebaułt ju:, Ma:rk?]
Kate: Dzięki, że pytasz. Mam się dobrze. A Ty, Mark?

Mark: I am good, thank you. [Aj aem gud, thaenk ju:]
Mark: U mnie dobrze, dziękuję.


John: Good morning. [Gud morning]
John: Dzień dobry.

Annie: Good morning. How are you [Gud morning. Hau a:r j:u?]
Annie: Dzień dobry. Jak się masz?

John: I am fine. How about you? [Aj em fajn. Hau ebaut ju:?]
John: U mnie w porządku. A u Ciebie?

Annie: I am fine, too. What is your name? [Aj em fajn, tu: . Łot iż jo:r nejm?]
Annie: U mnie też. Jak masz na imię?

John: My name is John. What about you? [Maj nejm yz Dżon. Łot ebaut ju:?]
John: Mam na imię John. a Ty?

Annie: I am Annie. It is nice to meet you, John. [Aj aem Aeni. Ytz najs tu mi:t ju: Dżon]
Annie: Jestem Annie. Miło Cię poznać.

John: It is nice to meet you, too. [Ytz najs tu mi:t ju: tu:]
John: Ciebie też miło poznać.

Inne przydatne zwroty grzecznościowe

What’s up? [Łotz ap]Co słychać? (nieformalnie)
Excuse me [Eksju:zmi]Przepraszam (zwracając czyjąś uwagę)
I’m sorry [Ajm sori]Przepraszam (przykro mi)
I don’t understand [Aj deunt anderstaend]Nie rozumiem
Pardon me [Pa:rdn mi]Proszę, słucham?
Have a nice day [Haeve najz dej]Miłego dnia!
Goodbye [Gudbaj]Do widzenia
Cheers [Czi:rz]Na zdrowie!
Good luck! [Gud lak]Powodzenia!

Uwagi do wymowy

W nawiasach podana została uproszczona wymowa. Generalna zasada jest taka, że w większości przypadków akcent pada na pierwszą sylabę wyrazu. Dwukropkiem oznaczono głoski długie, np. u: (wymawiamy jako długie u), a: (wymawiamy jak długie a), o: (wymawiamy jak długie o), e: (wymawiamy jak długie e), i: (wymawiamy jak długie i).

Spółgłoski

C – wymawiamy jak polskie [k], np. cat [ket], a przed głoską e lub głoską i jak [s], np. cell [sel]
G – wymawiamy jak polskie [g], np. go [gou],a gdy po niej występuje głoska e, i lub i wymawiamy jak polskie [dż], np. gin [dżyn]
H – wymawiamy jak polskie [h]; czasem jest to głoska niema, np. hour [auer], why [łaj]
J – wymawiamy jak polskie [dż], np. jam [dżaem]
QU – wymawiamy jak polskie [kł], np. queen [kłi:n]
R – wymawiamy jak polskie [r] z takim wyjątkiem, że język przesuwamy głęboko w stronę podniebienia
V – wymawiamy jak polskie [w], np. velvet [welwet]
W – wymawiamy jak polskie [ł], np. wolf [łulf]
TH – głoska niewystępująca w języku polskim; produkuje się poprzez włożenie języka między zeby i wypowiedzenie głoski [f], np. think [thynk]
Y – wymawiamy jak polskie [j], np. you [ju:], a gdy występuje na końcu wyrazu jak polskie [i], np. many [maeni]

Podwójne spółgłoski wymawiamy jak pojedynczą głoskę, np. kiss [kys].

Samogłoski

A – przed głoską R wymawiamy jak długie a [a:] np. car [ka:r], w pozostałych przypadkach jak [ae], np. hat [haet]
AW – wymawiamy jak długie o [o:], np. law [lo:],
E – przed głoską R wymawiamy jak długie e [e:] np. earth [e:rth], w pozostałych przypadkach jak [e], np. pen [pen]
U – najczęściej wymawiamy jak krótkie [a], np. ugly [agli], rzadziej [ju:], np. tune [tju:n] lub polskie [u], np. put [put]
AI, AY – wymawia się jak [ej], np. main [mejn], May [mej],
EE – wymawia się jak długie i [i:], np. see [si:]
EA – wymawiamy jak długie i [i:], np. sea [si:] lub [ie], np. dear [dier]
I – wymawiamy jako krótki dźwięk pomiędzy polskim [i] a [y]
OO – wymawiamy jak długie o [o:], np. door [do:r] lub długie u [u:], np. loose [lu:s]
OU – wymawiamy jak polskie [au], np. mouth [mauth], długie o: [o:], np. four [fo:r]

Zbitki spółgłoskowe

PH – jak [f], np. phone [feun]
SH – jak [sz], np. she [szi]
CH – jak [cz], np. cherry [czeri]
DG – jak [dż], np. lodge [lodż]